Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd för vård och behandling av personer med könsdysfori

Socialstyrelsen fick i uppdrag att ta fram nya riktlinjer för vård av personer med transsexualism och övriga könsidentitetsstörningar. När kunskapsstödet togs fram deltog PF Benjamin, och andra organisationer, som representanter för målgruppen.

Läs mer om kunskapsstödet på socialstyrelsen.se

Läs PF Benjamins remissvar

Annonser

Regeringens utredning av åldersgränsen för fastställelse av ändrad könstillhörighet

Regeringen har tillsatt en kommitté som skall ta ställning till om åldersgränsen för att få ny könstillhörighet bör ändras. PF Benjamin kommer att delta i kommitténs referensgrupp.

Läs mer om utredningen på regeringen.se

Socialutskottets betänkande 2012/13:SoU24 Upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet

Utskottet valde att föreslå riksdagen att anta propositionen och avslå Skånbergs och Enochsons motion. 

Den enda ledamoten som reserverat sig mot förslaget är Per Ramhorn (SD). I hans reservation föreslås att riksdagen bifaller inte bara Per Ramhorns motion (avslå propositionen), utan även Skånbergs och Enochsons motion (avslå propositionen).

I betänkandet nämns Föreningen Benjamin i stycket Ärendet och dess beredning:

Utskottet har i ärendet tagit emot en skrivelse från Föreningen Benjamin.

 

Läs hela betänkandet på riksdagen.se

Proposition om ändringar i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall

Ändringarna innebär bl.a. att

  • Person inte längre måste vara svensk medborgare och ogift.
  • Om omyndig ska hänsyn tas till barnets vilja, ålder och mognad.
  • Utländska domar och beslut ska under vissa förutsättningar ska anses som giltiga i Sverige.
  • Vissa föråldrade uttryck i lagen byts ut.
  • Krav om sterilisering bör avskaffas (utredes vidare).

Länk till propositionen på regeringen.se

Styrelsen noterar…

Efter flera års arbete med att påverka beslutsfattare och myndigheter, så är vi stolta över att vi till sist blev lyssnade på. Efter uppvaktningen vi hade hos Socialstyrelsen och generaldirektör Lars-Erik Holm tillsattes en utredning om vården för transsexuella och före detta transsexuella.

Utredningen presenterades på försommaren.

Mycket av det vi framfört fick vi gehör för i utredningen, dock inte allt. En av våra käpphästar var att vården inte skall ligga under psykiatrin, men tyvärr så kom man inte fram där. Men en ny utredningen tillsattes i den frågan. Den utredningen leds av Cecilia Dejne på Karolinska sjukhuset. Vi kommer givetvis att bevaka den utredningen.

Under hösten planeras också ett kombinerat styrelsemöte/medlemsmöte.