Regeringens utredning av åldersgränsen för fastställelse av ändrad könstillhörighet

Regeringen har tillsatt en kommitté som skall ta ställning till om åldersgränsen för att få ny könstillhörighet bör ändras. PF Benjamin kommer att delta i kommitténs referensgrupp.

Läs mer om utredningen på regeringen.se

Annonser

Proposition om ändringar i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall

Ändringarna innebär bl.a. att

  • Person inte längre måste vara svensk medborgare och ogift.
  • Om omyndig ska hänsyn tas till barnets vilja, ålder och mognad.
  • Utländska domar och beslut ska under vissa förutsättningar ska anses som giltiga i Sverige.
  • Vissa föråldrade uttryck i lagen byts ut.
  • Krav om sterilisering bör avskaffas (utredes vidare).

Länk till propositionen på regeringen.se