Världen idag Opinion: Olof Edsinger: Man tar ifrån majoriteten trygghet

Turerna kring transpersoners tillgång till toaletter och duschrum som stämmer överens med deras upplevda kön illustrerar något av den rävsax som vår tids attityd till diskriminering har försatt oss i. Det är också ett exempel på vad som händer när olika typer av önskemål och rättigheter kolliderar – och när det betraktas som en självklarhet att minoriteten måste ha det sista ordet.

Läs hela artikeln

Patientföreningen Benjamin omnämns i artikeln, samt den statistik som återfinns i vårt remissvar på Socialstyrelsens utredning Transsexuella och övriga personer med könsidentitetsstörningar. Utredaren lämnade förslag på hur vården skulle utvidgas till att omfatta transpersoner som helhet, trots att detta inte ingick i uppdraget, och slopade helt gruppen intersexuella (nuv. DSD). Att på detta sätt klumpa ihop transsexuella patienter med transpersoner var, och är, helt ovetenskapligt, eftersom forskning visat att transsexuella har mer gemensamt med patienter med könsutvecklingsstörningar – inte she-males och transvestiter.

Läs remissvaret

Annonser

Expressen Debatt: Stärk hbtq-personers rätt att vara sig själva

Lagstiftningen måste utvecklas i takt med samhället i övrigt.
Regeringen planerar därför att genomföra förändringar som syftar till att ge samma förutsättningar för alla, oavsett val av partner och familjetyp, skriver fem ministrar.

Läs hela artikeln

I debattartikeln står bl.a. att ”Socialstyrelsen har fått i uppdrag att kartlägga vård och behandling av intersexuella (personer som inte kan könsbestämmas av biologiska skäl) och genomföra insatser inom socialtjänstens olika verksamhetsområden.” vilket är anmärkningsvärt då en sådan utredning tillsattes av Socialstyrelsen redan 2009. Utredaren skulle ”utreda samhällets vård- och stödinsatser för transsexuella och intersexuella personer”, men det blev ingenting av det, eftersom utredaren på eget bevåg gjorde om hela utredningen till att handla om transpersoner, rätt och slätt. Intersexuella ströks helt och hållet.
Nu först sju (!) år senare skall Socialstyrelsen visst göra om och göra rätt.

Läs mer om utredningen som tillsattes 2009 i vårt remissvar.

Remissvar på betänkandet Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering

Då uppdraget varit för snävt formulerat har utredaren inte kunnat lämna de nödvändiga förslag till författningsändringar som skulle gett författningsförslagen full effekt. De förslag som lagts är kontraproduktiva eller otillräckliga. PF Benjamin kan därför inte stödja författningsförslagen. Utredaren har heller inte varit medicinskt insatt, varför betänkandet innehåller brister och felaktigheter på det medicinska området och ger en felaktig beskrivning av de patienter som genomgår könsoperation. Utredaren har inte tagit del av relevant forskning på området, vilket strider mot uppdraget. PF Benjamin förkastar därför betänkandet i sin helhet.

Läs hela remissvaret

Debattartikel ang. förslaget till sänkt åldersgräns för ändrat juridiskt kön och medicinsk könskorrigering

Utredningen om åldersgränsen för fastställelse av ändrad könstillhörighet föreslår en sänkt åldersgräns på ansökan om könskorrigerande kirurgi och ändrat juridiskt kön. Normkritikerna jublar, för frågan har kommit att handla om könsroller, och om barns rätt och möjligheter att vända sig emot samhällets uppfattning om vad en pojke respektive flicka är. Att vara för en sänkt åldersgräns har blivit synonymt med att skriva under på hbtq–agendan, så när vi som förening helst hade sett ett totalt slopande av dessa åldersgränser, är det därför lätt att tro att vi vill stå på barrikaderna tillsammans med transpersonerna och deras intresseorganisationer.

 

Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd för vård och behandling av personer med könsdysfori

Socialstyrelsen fick i uppdrag att ta fram nya riktlinjer för vård av personer med transsexualism och övriga könsidentitetsstörningar. När kunskapsstödet togs fram deltog PF Benjamin, och andra organisationer, som representanter för målgruppen.

Läs mer om kunskapsstödet på socialstyrelsen.se

Läs PF Benjamins remissvar

Riksdagen antog regeringens proposition att avskaffa steriliseringskravet

När riksdagen gick till omröstning fanns inte Skånbergs (KD) och Enochsons (KD) motion kvar som ett alternativ. Den avslogs till förmån för Per Ramhorns (SD) reservation.

Därefter ställde man Per Ramhorns reservation mot utskottets förslag.

Annelie Enochson (KD), Mikael Oscarsson (KD), Magnus Sjödahl (KD) och Tuve Skånberg (KD) avstod från att rösta. De var emot regeringens förslag, men kunde inte rösta med Sverigedemokraterna.

Därför blev Sverigedemokraternas ledamöter helt ensamma om att rösta mot förslaget. De röstade indirekt för Skånbergs och Enochsons motion, helt i linje med Föreningen Benjamins ställningstagande.

Övriga riksdagsledamöter (298 st) röstade för förslaget.

Detta innebär att det s.k. steriliseringskravet, samt kravet på att sakna fortplantningsförmåga, tas bort ur lagen. Ändringen träder i kraft den 1 juli 2013.

Riksdagen har därmed anpassat lagen efter transpersoner, vilket saknar stöd i förarbetet till könstillhörighetslagen och strider mot lagens syfte.

Som ett resultat av beslutet har riksdagen dessutom avskaffat kopplingen mellan juridiskt kön – biologiskt kön. Detta är en juridisk nyordning som lagen aldrig varit avsedd för.

Läs mer om ärendet på riksdagen.se

Debatt i riksdagen: Upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet

Nio riksdagsledamöter debatterade lagförslaget, däribland Tuve Skånberg (KD) och Per Ramhorn (SD). Båda var motståndare till regeringens proposition.

Skånberg hade åtta invändningar mot förslaget. Den åttonde invändningen var Föreningen Benjamins ställningstagande mot propositionen. Skånberg citerade Föreningen Benjamins brev, både i sin inledning men även i sina svar på ledamöternas repliker.

Se hela debatten på riksdagen.se

Socialutskottets betänkande 2012/13:SoU24 Upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet

Utskottet valde att föreslå riksdagen att anta propositionen och avslå Skånbergs och Enochsons motion. 

Den enda ledamoten som reserverat sig mot förslaget är Per Ramhorn (SD). I hans reservation föreslås att riksdagen bifaller inte bara Per Ramhorns motion (avslå propositionen), utan även Skånbergs och Enochsons motion (avslå propositionen).

I betänkandet nämns Föreningen Benjamin i stycket Ärendet och dess beredning:

Utskottet har i ärendet tagit emot en skrivelse från Föreningen Benjamin.

 

Läs hela betänkandet på riksdagen.se

Världen idag: Utskott nobbade patientförening

Om två veckor debatteras ett lagförslag som bland annat gör det möjligt för en kvinna som byter juridiskt kön att även i framtiden kunna föda barn. De transsexuellas patientförening Benjamin är emot förslaget, men har inte fått säga sin mening direkt till utskottet.

Läs hela artikeln

Världen idag: Patientförening för transsexuella stödjer KD-motion

Föreningen Benjamin, en patientförening för transsexuella och före detta transsexuella, menar att KD-motionen tar upp föreningens invändningar mot regeringens proposition.

Tuve Skånberg och Annelie Enochson, riksdagsledamöter för Kristdemokraterna, motionerade nyligen i riksdagen mot den egna partiledaren Göran Hägglunds förslag för att avskaffa sterliseringstvånget för dem som byter kön. De menar att en förändring av lagen skulle innebära att ett tredje kön skapas, vars konsekvenser juridiskt, för den enskilde och barnen, är helt oförberett. Man har sedan fått stöd från oväntat håll. Föreningen Benjamin, en patientförening för transsexuella och före detta transsexuella, skriver i ett öppet brev på sin sajt att de stödjer KD-motionärerna och menar att de tar upp just de invändningar som vår förening haft mot regeringens proposition.”

Läs hela artikeln