Daily Mail: The rise of transgender reversals: Surgeon in sex-change hub of Serbia reports a surge in the rate of patients changing their mind

Dr Miroslav Djordjevic has been performing transgender surgery for a decade
In the last five years he has seen about 14 patients seeking reversal treatment
He said all of those patients got their initial procedures elsewhere, at clinics where he feels they did not receive sufficient psychiatric screening

Läs hela artikeln

Annonser

Världen idag: Könskorrigering av barn oroar forskare

En amerikansk översikt av över 200 olika studier avfärdar påståendet att det skulle finnas en biologisk förklaring till homosexualitet. Forskarna bakom rapporten avråder också från könskorrigering av barn.

Läs hela artikeln

I ingressen används felaktigt ordet ”avfärdar”. Rapporten visar tvärtom att man ännu inte, rent vetenskapligt, kan dra några klara slutsatser baserat på den forskning som bedrivits hittills.

The New Atlantis: Sexuality and Gender – Findings from the Biological, Psychological, and Social Sciences

This report was written for the general public and for mental health professionals in order to draw attention to — and offer some scientific insight about — the mental health issues faced by LGBT populations.

Läs hela artikeln

Rapporten undersöker vilket vetenskapligt stöd hbtq-rörelsen har för sina påståenden. Transsexuella inkluderas i begreppet transgender.

I förordet riktar författaren kritik mot hbtq-rörelsen och dess inställning till barn och menar att det verkligen är ”orättfärdigt att tro att alla barn som har könsatypiska tankar eller beteenden vid någon tidpunkt i utvecklingen, särskilt före puberteten, skall uppmuntras till att bli transpersoner”.
Föreningen stödjer denna kritik och manar till försiktighet i fråga om behandling av barn. Vi vill inte att barn pådyvlas en könsförvirring i onödan.

Författarna visar också att forskningen inte uteslutit att transsexualism kan utgöra ett intersexuellt tillstånd, där hjärnan utvecklats motsatt resten av kroppens kön. Detta är föreningens hållning.

Vi stödjer också författarnas slutsats att forskningen bör vara öppen för inte bara biologiska, utan även psykologiska och sociala, orsaker till att barn och vuxna kan få en könsidentitet som går i klinsch med resten av kroppen. Sådan forskning kan hjälpa till att sålla bort de patienter som har en förvärvad störning från de som har en medfödd dito, så att dessa patienter kan få rätt hjälp och inte genomgår en könskorrigering i onödan.

American College of Pediatricians: Gender Ideology Harms Children

The American College of Pediatricians urges educators and legislators to reject all policies that condition children to accept as normal a life of chemical and surgical impersonation of the opposite sex. Facts – not ideology – determine reality.

Fortsätt läsa hela inlägget

Punkterna 2 och 3 ger sken av att det inte finns något neurologiskt kön, dvs. medfött kön i hjärnan, som inte kan påverkas av sociala faktorer, vilket är felaktigt. En del barn föds med en sådan struktur i hjärnan som inte stämmer med resten av kroppens kön, och det är just den gruppen som föreningen är till för. Det är anmärkningsvärt av artikelförfattarna att de inte känner till denna forskning, alternativt väljer att tysta ner den.

Huvudtesen är dock att genusideologin skadar barn, och risken med genusindoktrineringen på förskolorna är just att det kan skapa förvirring hos barn som inte har någon medfödd avvikelse i hjärnan utan är friska pojkar och flickor. På så sätt skapar man patienter av de barn som aldrig hade något vårdbehov till att börja med.

LifeSite Opinion: The Danish Girl is nonsense. I would know. I was once a transgender woman.

At times, I felt as if I were trapped in the audience of a never-ending timeshare resort sales pitch. When would the predictable sound bites be over?

The Danish Girl is stuffed with fluffy, gooey sentiments designed to convince “homophobic” or “transphobic” heterosexuals that the painful twists and turns of a transgender person’s life are really a healthy and courageous quest to embrace his or her true self. The film overflows with familiar LGBT talking points. At a key moment, the lead character exclaims, “I finally am who I am!”

Läs hela artikeln

Remissvar på betänkandet Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering

Då uppdraget varit för snävt formulerat har utredaren inte kunnat lämna de nödvändiga förslag till författningsändringar som skulle gett författningsförslagen full effekt. De förslag som lagts är kontraproduktiva eller otillräckliga. PF Benjamin kan därför inte stödja författningsförslagen. Utredaren har heller inte varit medicinskt insatt, varför betänkandet innehåller brister och felaktigheter på det medicinska området och ger en felaktig beskrivning av de patienter som genomgår könsoperation. Utredaren har inte tagit del av relevant forskning på området, vilket strider mot uppdraget. PF Benjamin förkastar därför betänkandet i sin helhet.

Läs hela remissvaret

Debattartikel ang. förslaget till sänkt åldersgräns för ändrat juridiskt kön och medicinsk könskorrigering

Utredningen om åldersgränsen för fastställelse av ändrad könstillhörighet föreslår en sänkt åldersgräns på ansökan om könskorrigerande kirurgi och ändrat juridiskt kön. Normkritikerna jublar, för frågan har kommit att handla om könsroller, och om barns rätt och möjligheter att vända sig emot samhällets uppfattning om vad en pojke respektive flicka är. Att vara för en sänkt åldersgräns har blivit synonymt med att skriva under på hbtq–agendan, så när vi som förening helst hade sett ett totalt slopande av dessa åldersgränser, är det därför lätt att tro att vi vill stå på barrikaderna tillsammans med transpersonerna och deras intresseorganisationer.

 

Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd för vård och behandling av personer med könsdysfori

Socialstyrelsen fick i uppdrag att ta fram nya riktlinjer för vård av personer med transsexualism och övriga könsidentitetsstörningar. När kunskapsstödet togs fram deltog PF Benjamin, och andra organisationer, som representanter för målgruppen.

Läs mer om kunskapsstödet på socialstyrelsen.se

Läs PF Benjamins remissvar

Till samtliga ledamöter i riksdagens socialutskott.

Angående proposition 2012/13:107

I regeringens proposition 2011/12:142 till ny könstillhörighetslag stod det tydligt definierat att lag (1972:119) enbart är till för människor som lider av transsexualism eller någon form av DSD- diagnos.

Fortsätt läsa Till samtliga ledamöter i riksdagens socialutskott.

Öppet brev till riksdagens ledamöter: Avslå regeringens proposition om upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet.

Angående proposition 2012/13:107

Föreningen Benjamin företräder den patientgrupp som första paragrafen i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall är tänkt att hjälpa. Det rör sig om en patientgrupp som är i behov av könskorrigerande behandling, som bl a innebär borttagande av könskörtlarna samt hormonbehandling.

Fortsätt läsa Öppet brev till riksdagens ledamöter: Avslå regeringens proposition om upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet.